Στόχοι

1. Οι γενικοί στόχοι του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι οι εξής:

  • να διασφαλίσει και να προωθήσει τον πλούτο των ευρωπαϊκών πολιτισμών και να αναδείξει τα κοινά στοιχεία τους
  • να ενισχύσει τη συμβολή του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων.

2. Οι ειδικοί στόχοι της δράσης είναι:

  • να ενισχύσει το εύρος, την πολυμορφία και την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτιστικής προσφοράς στις πόλεις, μεταξύ άλλων, μέσω της διακρατικής συνεργασίας
  • να διευρύνει την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες
  • να ενισχύσει τις δυνατότητες του πολιτιστικού τομέα και τη διασύνδεσή του με άλλους τομείς
  • να βελτιώσει το διεθνές προφίλ των πόλεων μέσω του πολιτισμού.